NIEUWS

Dordtenaren gaven bewaard joods bezit
keurig op bij de Coördinatiecommissie

* Na de oorlog teruggegeven, een voorbeeld
* 88 Aantekeningen betreffende door Joden bij
   Dordtenaren in beheer gegeven goederen (1945)

De Dordtse archiefonderzoekster Erica van Dooremalen heeft in het Dordtse archief opnieuw een geschiedkundig opvallende vondst gedaan. Zij stuitte op een map met correspondentie, gericht aan de Dordtse afdeling van de Joodsche Coördinatie Commissie (JCC), die direct na de oorlog was gevestigd in de Wijnstraat. In de map zitten brieven van Dordtenaren die de commissie keurig meldden welke bezittingen van joodse plaatsgenoten zij in de oorlog in bewaring hebben genomen. De commissie had daartoe een oproep gedaan.

Wijnstraat nummer 186

De Joodsche Coördinatie Commissie huiste in de Wijnstraat op nummer 128, dat is nu nummer 186. Het is het tweede pand links om de hoek met het Scheffersplein, gefotografeerd na de oorlog. De toenmalige nummers 128 en 130 (188) vormen tegenwoordig één pand, een kapperszaak. Foto Regionaal Archief Dordrecht (nummer 552_352449)

Aantekeningen
Van Dooremalen heeft de correspondentie gefotografeerd in het Regionaal Archief Dordrecht (RAD), thuis overgetypt en vervolgens alles overzichtelijk ingedeeld in een tabel op haar website Dordtenazoeker.nl geplaatst. Het lukte haar niet altijd om de brieven, kaartjes of notities volledig te ontcijferen. In die gevallen staan er beletseltekens (drie puntjes) of vraagtekens in de tekst. In de map zijn bijna vijftig vormen van correspondentie aangetroffen. De map zelf heeft in de collectie van het RAD inventarisnummer 88 en is getiteld Aantekeningen betreffende door Joden bij Dordtenaren in beheer gegeven goederen.
        De afdeling Dordrecht van de Joodsche Coördinatie Commissie (JCC) was gehuisvest op toenmalig nummer 128 (nu: 186-188) van de Wijnstraat. Dat is tegenwoordig het dubbele pand op de hoek van de Wijnstraat met het Scheffersplein, waarin zich een kapperszaak bevindt. Voorzitter van de afdeling was Jac. Duits, secretaris E. Benedictus. Wanneer de afdeling is opgericht en weer opgeheven, is vooralsnog niet achterhaald kunnen worden. Maar vrijwel zeker hing het begin van de afdeling samen met een oproep die op 30 juni 1945, dus vrij kort na de bevrijding, is gepubliceerd in de lokale krant Vrije Pers.
        De editie van die dag telde vier pagina’s, sowieso waren dagbladen in die naoorlogse tijd nog dun. Op pagina 4 staan in de eerste, linkerkolom twee oproepen van de JCC. In de ene wordt pleegouders of anderen die tijdens “de Duitsche bezetting Joodsche kinderen ter verzorging hebben gekregen of genomen, en waarvan de ouders zich tot heden toe bij hen nog niet hebben gemeld”, verzocht om deze kinderen ter registratie op te komen geven op het bureau van de JCC, vóór 4 juli 1945.

twee oproepen van de JCC-Dordrecht in de Vrije Pers van 30 juni 1945

De twee oproepen van de JCC-Dordrecht in de ‘Vrije Pers’ van 30 juni 1945.
Foto Krantenbank Delpher

Verdienstelijk
De tweede oproep behelst “Joodsche bezittingen”. Al diegenen die tijdens de oorlog goederen, gelden, gelijkwaardige papieren en kostbaarheden “in bewaring hebben verkregen, waarvan de eigenaren zich nog niet hebben gemeld”, wordt gevraagd – “ter voorkoming van moeilijkheden” – om deze aan te geven bij hetzelfde bureau, liefst ook vóór 4 juli. Hetzelfde wordt gevraagd aan Dordtenaren die alleen maar weten waar Joodsche bezittingen “zijn verborgen” of die “daaromtrent inlichtingen kunnen verschaffen”.
        Er staat bij dat “later aan deze verdienstelijke burgers” nog “de plaats van aflevering en bestemming” wordt meegedeeld. Het bureau is alle dagen open van 09 uur tot 12 uur, uitgezonderd de zaterdagen.
        Van de burgers die zo attent en netjes op deze laatste oproep hebben gereageerd, zijn hun brieven en kaarten met notities van hun mondeling gedane aangiften op het bureau bewaard gebleven. Begin 2023, 78 jaar later, vond Van Dooremalen ze en openbaarde zij ze op haar website. Wie ze wil bekijken, kan dat doen via deze link, zonder dat er hoeft te worden ingelogd. Gemakshalve wordt hetzelfde overzicht, met Van Dooremalens toestemming, ook onderaan dit artikel weergegeven.

Verward
Zoveel is zeker: de Dordtse afdeling van de JCC was niet de enige; er waren er meerdere in het land. Dit valt af te leiden uit een uitgebreid dossier over de JCC, dat te vinden is op de website Oorlogsgetroffenen.nl. Maar ook op andere websites is er deugdelijke informatie over te vinden, zoals op de gezaghebbende site Joods Monument en die van het Amsterdamse Stadsarchief.
        De landelijke JCC, voluit genoemd de Joodse Coördinatie Commissie voor het Bevrijde Nederlandse Gebied (JCC), is als adviescommissie voor allerlei joodse organisaties opgericht op 7 januari 1945, in het bevrijde Eindhoven. Zij hield zich, aldus ‘Joods Monument’, bezig met de opvang van joden die terugkeerden uit de concentratiekampen en van onderduikadressen.
        De activiteiten van de JCC werden “al snel verlegd” naar Amsterdam. Op 26 juni 1945 werd daar de overkoepelende, centrale Contactcommissie der Joodsche Coördinatie Commissies gesticht, waarin de plaatselijke JCC’s, zoals die van Dordrecht, werden verenigd. Ook veel joodse organisaties sloten zich aan bij de JCC. In 1948 is de JCC opgeheven. Haar taak werd overgenomen door de nieuwe Stichting Joods Maatschappelijk Werk.
        De naoorlogse JCC moet niet worden verward met de gelijknamige Joodsche Coördinatie Commissie die in de oorlog was opgezet. Deze instantie fungeerde volgens ‘Joods Monument’ ook als overkoepelend orgaan, en was bedoeld “om, onder de moeilijke omstandigheden, leiding te geven aan de joodse gemeenschap”. Voorzitter was mr. dr. Lodewijk Ernst Visser. Deze eerste JCC “weigerde direct contact met de Duitsers”. Zij vond dat contact plaats moest vinden “via tussenkomst van de Nederlandse overheid”. Visser meende dat samenwerken met de Duitse autoriteiten “de joden in het verderf zou storten”, aldus de website van het Nederlands Auschwitz Comité.
        De Joodse Raad, die wel direct contact aanging, werd door de bezetter aangemerkt als “de enige joodse vertegenwoordigende instantie”, zo licht ‘Joods monument’ toe. “De JCC werd daarbij uitgesloten” en vervolgens op 10 november 1941 opgeheven.

Twee voorbeelden van briefjes waaruit duidelijk wordt wat soms met opgegeven spullen is gebeurd

Twee voorbeelden van briefjes waaruit duidelijk wordt wat soms met opgegeven spullen is gebeurd.
Foto’s Erica van Dooremalen

Babykleertjes
Terug naar Dordrecht, waar in de Wijnstraat de Dordtse onderafdeling van de JCC zetelde.
        Plaatsgenoten meldden na een oproep daartoe eerlijk dat zij zolang bezittingen van joodse medebewoners hadden bewaard. Die goederen varieerden van biljetten van duizend gulden, zilveren lepels, een piano, een wasmand met babykleertjes, schilderijen, een naaimachine, lakens en een koffer met linnengoed tot meubilair, gordijnen, zilveren taartscheppen, serviesgoed, gouden ringen en diamanten spelden.
        Wat opvalt aan de namen van de oorspronkelijke joodse eigenaren, is dat de meesten in de oorlog zijn vermoord – zoals nu bekend is, maar destijds mogelijk zo direct nog niet. Hun eigendommen zullen dus niet zijn opgehaald. Voorbeelden van namen van niet-teruggekeerde Dordtse joden zijn Katan, Breemer, Eijl, Van Tijn, Kleinkramer, Braadbaart, Monasch, Cohen, Van Dam, Van den Bergh, Haber en Zadoks – zie de artikelen over hen elders op deze website.
        Een enkele keer, ontdekte Van Dooremalen, staat op sommige briefjes “in een ander handschrift vermeld wat er met de spullen is gebeurd of moest gebeuren”. In de tabel staan deze zinnen cursief gedrukt.
        Een voorbeeld is het briefje dat nummer 33 heeft gekregen, zie de naaststaande illustratie. J.H. v.d. Rest uit de Corn. van Beverenstraat 14 rood blijkt van de dames Spanje 4 stoelen, 1 tafel, een kleine tafel en schilderijen te hebben bewaard. Dan volgt de notitie dat de bewuste stoelen en de ene tafel, op verzoek van de “dames Spanje”, zijn afgegeven aan “haar zoon, H. v.d. Rest, Aardappelmarkt 1 rood”. En dan staat er: “Wordt gezonden per boot aan mevr. Marianne den Hartog, Gorinchem.”

Ongetrouwd
[Terzijde: de “dames Spanje” zijn hoogstwaarschijnlijk de dames Spanjer. Zij woonden op nummer 19 van de Corn. van Beverenstraat, zij waren overburen van V.d. Rest. Anna Spanjer-den Hartog (Heerjansdam, 10.10.1875) was de weduwe van Louis Spanjer (Gendringen, 13.3.1869), die op 21 oktober 1925 was gestorven, in Apeldoorn. Bij Anna woonde in haar ongetrouwde zuster Betrina den Hartog (Heerjansdam, 27.1.1871).
        In de oorlog hebben de zussen ondergedoken gezeten in het pand Singel 229, samen met nog enkele joden, totdat zij op 10 november 1942 werden ontdekt en gearresteerd. Dit is beschreven in verhaal 105 op deze site. Aanneembaar is dat V.d. Rest hun spullen in bewaring had genomen. De zussen zijn beiden op dezelfde dag, 19 november 1942, vermoord in Auschwitz.
        J.H. v.d. Rest is Johan Hendrik van der Rest (Dordrecht, 23.5.1880), die vanaf 7 mei 1937 op nummer 14 rood was komen te wonen, samen met zijn vrouw Suzanna van Gorp (Ridderkerk, 23.11.1884) en hun zoon Hendrik Willem Aart (Dordrecht, 21.12.1921) en Johans vader Aart (Dordrecht, 29.11.1839). Het gezin woonde voordien aan de Spuiweg en de St. Jorisweg.]

Safe
Nog een voorbeeld. Op briefje nummer 22, zie de foto, staat dat S. v.d. Koogh van Reeweg 113 dat “een “gezegelde [envelop? red.], inhoud onbekend, toebehorend aan de familie Braadbaart, Bleekersdijk” is opgeborgen in de “safe bij E. Benedictus”. V.d. Koogh heeft de inhoud dus blijkbaar overhandigd aan de secretaris van de JCC-Dordt, Benedictus.
        Mejuffrouw H. Konings van Steegoversloot 51 had in haar bezit, deelde ze de JCC mee, 700 gulden van D. van Tyn en 550 gulden van Haber. Dit geld overhandigde zij aan de JCC. D. van Tyn is waarschijnlijk David Mozes van Tijn, met Johannes Kets de Vries wonend in de Wijnstraat op nummer 195. Haber betreft Chaim Salamon Haber of diens vrouw Henriëtte, een echtpaar dat een bontwinkel dreef aan het Steegoversloot.
        Of de bezittingen die de JCC overhandigd kreeg of waarvan zij registreerde bij wie ze berustten, na de oorlog door de eigenaren zijn opgehaald, valt niet op te maken uit de correspondentie. Over de afwikkeling van alle aangemelde joodse bezittingen is in de map namelijk niets te vinden. En er zijn ook geen verslagen bekend van wat de JCC-Dordrecht tijdens haar korte bestaan heeft kunnen betekenen voor overlevende Dordtse joden.
        Maar aan te nemen valt dat de Dordtenaren die de joodse bezittingen zo netjes hadden bewaard, deze hebben kunnen houden. Ze konden niet meer worden opgehaald, want joods Dordrecht bleek na de oorlog grotendeels uitgeroeid.

Enkele voorbeelden van brieven die naar de commissie zijn gestuurd

Enkele voorbeelden van brieven die naar de commissie zijn gestuurd.
Alle correspondentie is na te lezen in het overzicht onderaan dit artikel.
Foto’s Redactie Website


Na de oorlog teruggegeven, een voorbeeld

In de map met correspondentie aan en van de Joodsche Coördinatie Commissie (JCC) in Dordrecht zitten brieven die laten zien dat in bewaring genomen spullen na de oorlog weer zo zorgvuldig mogelijk zijn teruggegeven. Hier is er een voorbeeld van.

Briefje waarnemend commissaris van politie de Coördinatiecommissie 1946
Het briefje waarin de waarnemend commissaris van politie de Coördinatiecommissie meedeelt
dat enkele van de voorwerpen die zich in zijn bureau bevonden, bij twee overlevende joden konden worden afgegeven, Hermanus Eijl in Schiedam en mejuffrouw Kann.
Foto Erica van Dooremalen

Geldkistjes
Het begint ermee dat de waarnemend commissaris van politie, H.B. Brukker, op 23 juli 1945 aan de JCC meedeelt dat zich in het Hoofdbureau van Politie, verderop in de Wijnstraat, de navolgende goederen bevinden:
        . 2 armstoelen met 6 bijbehorende stoelen, Old Finish;
        . 1 stalen schrijfbureau, vermoedelijk van de familie Kann;
        . 1 eikenhouten type-tafel,
        . 2 ledige ijzeren geldkistjes,
        . 1 klein model Old Finish-gangspiegel en
        . 2 schilderijen (landschap)

Op 26 september 1945 bericht Brukker zijn collega commissaris van politie (CvP) in Schiedam dat hij een gedeeltelijk ameublement in bewaring heeft, bestaande uit die twee armstoelen en zes bijbehorende stoelen. Volgens Brukker hebben deze voorwerpen “vermoedelijk toebehoord” aan de familie Breemer uit Dordrecht, toevoegend dat deze familie “destijds naar Duitsland is overgebracht en van wie niets meer is vernomen”.
        In Schiedam, aan de Burg. Knappertlaan 190, woont echter mevrouw Betsy Eijl-Breemer, een overlevende dochter van het echtpaar Breemer. Brukker nodigt haar, via de CvP, uit om zich te vervoegen aan zijn bureau, zo mogelijk tussen 9 en 12 of 2 en 5 uur, “ten einde de meubelen te kunnen herkennen”. Op 1 februari 1946 blijken de stoelen te zijn afgegeven aan de schoonzoon van de familie Breemer, H. Eijl.
        Al eerder, op 17 oktober 1945, heeft Eijl de JCC in Dordrecht schriftelijk laten weten dat hij van de Dordtse gemeentepolitie een Westminster klok heeft ontvangen. Die is “vermoedelijk” óók eigendom geweest van L. Breemer, van de Singel 86a in Dordrecht. In hetzelfde briefje schrijft de waarnemend CvP dat het stalen schrijfbureau ondertussen is terechtgekomen bij mejuffrouw Kann, die “het als haar eigendom heeft herkend”.

Begraven
Ter toelichting: L. Breemer is Levie Nathan Breemer, die tegelijk met zijn vrouw Bertha Cohen en hun dochters Rozette en Henriëtte Louise is vermoord in Sobibor, op 9 juli 1943.
        H. Eijl is Hermanus (‘Herman’) Eijl (Rotterdam, 19.11.1901), die op 27 juni 1928 trouwde met Elisabeth (‘Bep’, ‘Betsy’) Breemer (Dordrecht, 24.4.1902). Zij overleed op 8 juli 1993, 91 jaar oud; hij al op 2 juli 1971, 69 jaar oud. Beiden zijn begraven in Wassenaar.
        Mejuffrouw Kann is een van de twee dochters van Jacob (‘Jaap’) Kann en Dora Juliëtta Spanjaard, Elise of Judith. Zij overleefden beiden de Holocaust, evenals hun broers Otto en Cobus. Jaap Kann is omgebracht in Auschwitz, op 28 januari 1944. Dora overleed als gevolg van tuberculose op haar onderduikadres in Huizen, op 4 juni 1944.


Joodsche Coördinatie Commissie:
bij Dordtenaren door Joden in beheer gegeven goederen (1945)


bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 345 Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht
Inventarisnummer: 88 Aantekeningen betreffende door Joden bij Dordtenaren in beheer gegeven goederen (1945)

(transcriptie door E. van Dooremalen)
(inventarisnummer 88)nummer aangever bezittingen
1 A.H. Bisschop,
Berkepad 8 alhier.
Zuster Monasch
Ind. Handwerktafel
Ind. bijouterie kistje
koffer leeg?
14 zilv. lepels
zilv. eierdop

(achterkant: formulier A 'Inwisseling of storting van Rijksmarken')
(2) Aangifte M. Frenk
in Haamstede (Z) Kloosterweg
Kind mannelijk
Alex of Jopie Lipschits, geb. +- 1939
Kind weggehaald bij
Maris, Schieweg 227 Rotterdam, agent v. verzekering
getuige v. 't Hof, I Pijnackerstraat 7;
Kind woond bij
G.M. Klompe, Kloosterweg Haamstede
en 2 1/2 jaar geen geld gekregen
v.d. deur weggestuurd bij Maris
opgegeven bij de P.P.F. R'dam
2 C. Blaak,
Vlietweg 26
tijd p/a
E.D. Dekkerstr. 11
Dordrecht, 28 Junij 1945
Aan de Joodsche Coördinatie Commissie
Wijnstraat 128 te Dordrecht

Ik deel U mede dat ik van een mij bevriende
joodsche familie onder beheer heb:
1 boekenkast zonder inhoud,
1 bank,
2 feautuils,
1 tijdschriften of muziekmeubeltje,
1 piano;
eertijds eigendom van de fam. Breemer,
gewoond hebbende aan de Singel 86a rood.
(get) C. Blaak
2a Mededeeling
van den Heer
K.A. Bodegom
(thans won.
Vischstraat 6rood)
dat er stapel boeken (hebreesche) en anderen gedenkalbum
op verzoek
v.d. Heer Eijl, Schiedam
zullen bezorgd worden bij
de Raat Singel 231 of 227
Mededeeling van den Heer K.A. Bodegom
(K.A. Bodegom)
4 J. de Bondt,
Singel 78a Dordt
voor
Aangifte Jos.v.d. Bergh, Singel Dordt
f. 5000,-
5 A.Z. Bos Dordrecht 27 Juli '45 Bosb. Touss(aint)str. 2

Aan de Joodse Coördinatie Com.sie Afd. Dordrecht

Hierbij deel ik u mede dat het
volgende, van Joods bezit afkomstig, in
mijn berusting is
1 biljet à f 1000 APo22959, directie van het
P.I.Z. Franselaan Amsterdam naam onbekend [afgegeven 10/7/45]
1 biljet à f 1000 AOo43751, directie van het
P.I.Z. Franselaan Amsterdam naam onbekend [afgegeven 10/7/45]
2 zilveren armbanden
1 zilveren bedelketting
1 zilveren ketting met briljanten(?) hanger
1 zilveren servetband
2 zilveren theelepeltjes
1 gouden ring met zwarten steen
1 zwart veulen? bontjas
Allen toebehoorende van de familie
A. v. Dijk Burgem. de Raadtsingel alhier.
Hoogachtend
(get.) .... Bos [A.Z. Bos]

(achterkant: Aan het Bureau Joodse Coordinatie Commissie afd Dordrecht, Wijnstraat 128 Dordrecht, Afzender: .... Bos, Bosb. Touss.str. 2 Dordrecht)
11 J. Euser,
Ringdijk 297
Zwijndrecht
een partij boeken (joodsche boeken)
een Moonlamp [kroonlamp]
van D. (Fonteijn) van Tijn
12 Mevr. v.d. Flier,
Rozenhof 5 alhier
1 wasmand met babykleertje van B.J. Katan
wollen kleertjes door mot vergaan [opgeg. 13/9/45]
12b, zie 12c J.G. [Johan George] Geuvels, Singel 84 van J. Zadoks
5 of 6 doozen breibaar [breekbaar] glas aardewerk
ondergebracht bij de brouwerij
12c J.G. [Johan George] Geuvels, Singel 84 aangifte voor L. Breemer
zwarte busbak(?) met spiegel
later wegnemen
bij de brouwerij
J.G. [Johan George] Geuvels, Singel 84
(J.G. Geuvels)
12d A.E. Gomm,
notaris,
postrek. 128379
Dordrecht, 16 Juli 1945
18 Aardappelmarkt
telefoon 4412

Aan de Joodsche Coördinatie Commissie Afd Dordrecht, Wijnstraat 128
Weledelgestrenge Heeren,
Ten behoeve van den afwezige
Salomon Herman Meijer
vleeschhouwer, laatst gewoond hebbende te Dordrecht Voorstraat 27rood
beheer ik 2 hypothecaire vorderingen dd. 23 October 1925 ten lasten van:
1e den heer B. Oosten - later dienst weduwe - Jacob Catsstraat 43
2e den Heer G.J. Ton, Jacob Catsstraat 27
De vordering sub 1 is inmiddels geheel afgelost op 26 Maart '45
en 7 Meij '45 met f 1.000 en f 14.00,- = 2.400,-
aan rente sedert 21 April 1943 is ontvangen f 328,33
De vordering sub 2, oorspronkelijk groot f 2.200,-
bedraagt nu nog per resto: f 2.000,-
aann rente sedert 21 April 1943 is ontvangen f 260,-
Totaal ontvangen f 2.988,33
Van dit totaal is een bedrag van 29 + f 100 of f 2900 ingeleverd
bij De Twentsche Bank alhier ingevolge de jongsten monetairen maatregel.
Hiervan is door mij ook bericht gedaan aan de Incasso-Bank
kantoor Dordrecht, aan wie die vorderingen verpand zijn.
Hoogachtend, Uw dw.
A.E. Gomm
15 A. Hurkmans,
Sluisweg 27 Dordt
voor de fam. van Dijk, Burg. de Raedtsingel
slaapkamerart.(?)
dieverse(?)
fauteull, enz enz kleine voorwerpen
Israëls Hatenweg 33 Rotterdam
p/a Borghaus, zwager v. Dijk
A. Hurkmans, Sluisweg 27 Dordt
(A. Hurkmans)
17a L. Kapper,
St. Jorisweg 11
alhier
aangifte geschiedt voor zijn zuster Mej. L. Kapper, Amsterdam
zijn vader T. Kapper
en verder familieleden
+- f 7000,-
20 J.H. Kloppert,
Kromhout 133 rood
heeft kleine goederen van HARTOG COHEN
De zuster van Mevrouw Cohen genaamd Fie
heeft deze goederen weggehaald en gebracht
by Schouten wonende Pieterman gem. Zwyndrecht
alwaar Fie tydelyk woont.
21 Mejuffrouw H. Konings, Steegoversloot 51 heeft in bezit van
D. van Tyn F. 700,-
van Haber F. 550
in bezit Joodsche Coord. commissie afd. Dordrecht
22 S. v.d. Koogh,
Reeweg 113 Dordt
Een gezegelde
inhoud onbekend
toebehorend aan de (dames B) familie Braadbaart, Bleekersdijk
in de safe bij firma E. Benedictus
24 A. Krul,
Reeweg 80a
alhier
heeft in bezit van
Izak Braadbaart en van zijn dochter Anna
geld-sieraden
26 W.H. Leijerweerd Aan het Bureau van de Joodsche
Coördinatie Commissie, Afd. Dordrecht, Wijnstr. 128

Ondergetekende W.H. Leijerweerd
wonende te Dordrecht, Frederikstr. 26
geeft hierbij gevolg aan de oproep in
en plaatselijk dagblad tot aangifte
van Joodsch bezit.
In zijn bezit is, afkomstig van
Mej. Jetty Breemer de navolgende
goederen en boeken:
1 wollen rok
3 blouses
4 wollen truitjes
1 zijden sjaal
2 japonnen

Boeken:
De kleinste Rebel
Drie meisjes
Loek's Film Carrière
Voorts een Bos School Atlas

De fam. Breemer heeft zich
helaas nog niet gemeld.
Mochten zij zich t.z.t. wat
wij hopen nog melden, dan
kunnen zij hun rechten ook
nog doen gelden op een cano.
Indien gewenscht wil ik
hierover wel een nadere toelichting geven.
Verder kan Mej. J. van Holten
(haar laatst bekende adres is:
Rapopscheweg 39 Arnhem) ontegenzeggelijk
meedere inlichtingen geven over
bezittingen en eigendommen van de fam. Breemer.
Een oom van Mej. van Holten
woont Schotelstr. 32 Dordrecht
Deze van Holten zal vermoedelijk
wel weten waar zijn nicht
momenteel woonachtig is.
Voorts is mij bekend, dat bij
de arrestatie van de fam. Breemer
door de politieke politie de fam.
Breemer tijdelijk is ondergebracht
op het politiebureau.
Hier is hun door de Duitschers veel geld ontnomen.
Mocht U eventueel meerdere inlichtingen wenschen dan
verklaar ik mij daartoe gaarne bereid.
Hoogachtend Uw dw.
Leijerweerd
27a Pieter Nannings, Noordendijk 5
alhier
aangifte gescheidt voor
fam. Meijer - Reeweg
1 fleschje met goud montuur
1 gouden armband
1 gouden halsketting met 5 goud stukjes
nog 1 gouden 5 stukje
nog 1/2 Pond goud
1 gouden aanhangsel met steen
1 los steentje
1 gouden broche
3 gouden ringen
1 gouden horloge met gouden ketting
1 tinnen peperbusje
9/1000
1/500 Bankbiljetten

afgegeven aan R.F. v.d. Bos(?) Braadbaart 19/7/42
28 (C. v.d. Linden, Mariastraat 7 alhier)
G. [Gerrit] de Meij, Voorstraat 276
(Van B.J. Katan
17 hebr. boeken
(enkel zelfgeschreven en be...(?))


van L. Breemer
zilver cigarettebr.(?)
goud. horlogeketting
van L. Breemer

M.A. de Meij, Voorstraat 276
(v. Jac) v. Marc Monasch, Singel 96zw
moet uitgezocht worden
29 J.A. Monster,
Gorinchem
telefoon 2841
(afgerekend) Bureau van de Jodsche Coördinatie Commissie,
Wijnstraat 128 DORDREECHT

GORINCHEM, 28 Juni 1945.

Mijne Heeren,
Ingevolge een advertentie in "Trouw" van 25 juni, deel
ik U mede dat ik van den heer D. [David] Blokjesman [1885-1942],
gewoond hebbende
Blasiusstraat 44 te Amsterdam, vor zijn deportatie
in bewaring heb ontvangen gelden en sieraden volgens bijgaande
specificatie.
Genoende Heer Blokjesman was agent van Engelsche en
Canadeesche firma's, en had van enkele firma's goederen
in depot, welke artikelen in de bezettingstijd door den
Heer Blokjesman aan zijn geregelde afnemers op de gewone
wijze zijn verkocht. De betaling door dhr. Blokjesman
naar Engeland of Canada was natuurlijk niet mogelijk,
maar nu het geldverkeer weer geregeld is zouden deze
firma's m.i. mede recht hebben, tenminste indien er van
de familie Blokjesman niets meer bekend wordt.
Ik laat hier volgen de namen van 2 firma's waarvan
ik weet dat de heer Blokjesman geregeld zaken deed, n.l.:
Edward Macbean & Co. Ltd., Glasgow
Northern Rubber Company Ltd.

Van laatstgenoemde firma is mij geen plaats van vestiging bekend.
Ik meende goed te dien U van een en andere op de hoogte te stellen.
De b.b. 1a f 1000,- zulen waarschijnlijk een vlotte afwerking vertragen.
Gaarne ben ik tot Uw dienst tot het verstrekken van
nadere inlichtingen. Tenslotte deel ik U nog mede dat
ik een afschrift van deze brief verzend aan bovenbedoelde
fa,. Edward Macbean & Co.Lts te Glasgow.

Hoogachtend
p.proc. J.A. MONSTER

specificatie van onder zijn berusting zijnde gelden en sieraden:
(z.o.z.)

9 gouden tientjes
1 gouden tientje (als broche)
1 diamanten speld, groot, alles in wit goud gezet
1 diamanten speld, klein, alles in wit goud gezet
2 briljanten oorknoppen, alles in wit goud gezet
1 briljanten ring, alles in wit goud gezet
14 b.b. à f 1000,- genummerd:
AR 058728
AL 086221
AQ 015043
AQ 043716
AR 075408
AR 030585
AR 030587
AR 047563
AR 047564
AR 083204
AR 052560
AR 006972
AR 047733
AR 012902

5 b.b. a f 100
BZ 081365
BD 058780
HR 054668
EB 041704
BI 0833956
33 (T..-bureau
Ontv. v.d. Registratie)
J.H. v.d. Rest,
Corn. v. Beverenstr. 14 rood
van de dames Spanje
4 stoelen, 1 tafel, (buffet), kleine tafel
2 schilderijen

bewuste 4 stoelen, 1 tafel
Afgegeven aan haar zoon op verzoek van Spanje, H. v.d. Rest,
Aardappelmarkt 1rood
Wordt gezonden per boot aan mevr. Marianne den Hartog, Gorinchem

31b Commissariaat van
politie Dordrecht
DORDRECHT, den 23 Juli 1945.
Postbus 35.

Aan het Bureau van de Joodsche Coördinatiecommissie
Afd. Dordrecht-Wijnstraat 128 Dordrecht

Hierbij heb ik de eer U mede te
deelen dat de navolgende goederen zich aan mijn bureau bevinden, t.w.:
2 armstoelen en 6 bijbehoorende stoelen, old finish,
overtrokken met groen pluche, vermoedelijk toebehoord hebbend
aan de familie Bremer of Monasch
1 stalen schrijfbureau vermoedelijk van de fam. Monasch
1 eikenhouten type-tafel
2 ledige ijzeren geldkistjes
1 klein model Old-finish gangspiegel
2 schilderijen (landschap)

De wn.d Commissaris van Politie
36 A. Roth - Opticien
Ziekenverplegingsartikelen, Voorstraat 342
Dordrecht, 25 Juni 1945.
Aan de Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht,
Wijnstraat 128 Dordrecht

Naar aanleiding van Uw oproep in de dagbladen
deel ik U mede dat destijds door den
WelEd. Zeergel. Heer Dr. O. Cahen
in bewaring
zijn gegeven eenig huisraad en het instrumentarium.
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend, A. Roth Foeken

nadere opgave ontvangen
9 schilderijen
1 paar tafeltjes
op 2/8/45

37 firma v. Rije & Co (Groenhard) in bezit en stofzuiger behorend aan (vermoedelijk) Meijer
(gewoond Blijenburgstr. (Corn. v. Bev.)) (van waarschijnlijk)
J.H. Meijer

Reeweg
39 G.J. [Gerrit Johannes] Schulders, Voorstraat 324 Aan te geven eigendom van den heer
R. Kleinkramer gewoond hebbende aan de
Voorstraat No. 281 te Dordrecht
4 biljetten van f 1000,-
1 zilveren vischcouvert groot in etui
1 zilveren vischcouvert klein
2 zilveren vleeschvorkjes
1 zilveren bonbonmandje
1 zilveren tangetje
2 zilveren eetlepels
2 zilveren eetvorken
1 zilveren sauslepel
1 zilveren groentelepel
1 zilveren cakeprik
1 zilveren taartschep
2 zilveren suikerschepjes
1 zilveren zuurvorkje
6 zilveren theelepeltjes
3 zilveren servetbanden
3 zilveren vingerdoekbandjes
1 zilveren lekbakje
2 kristallen zoutvaatje n/zilv rand en
2 daarbij behoorende lepetjes
6 "Gero" dessertmessen in etui (doos)

Juni 1945
G.J. Schulders, Voorstraat 324
40 M. v.d. Schulp, Steegoversloot 17 in bezit van Sally Meijer, Voorstraat
messen, vorken, lepeltjes
f 2280,- Bankbiljetten
slagersjas, schort
lakens etc gestolen in een pakhuis
beetje goud zilver, goud f...(?)

(J. van Dalen, Wijnstraat 44
hebr. boeken van Louis den Hartog)

41 F.W. [Franciscus Willem] van Sluijs,
Lange Breestraat 10
van Hartog Cohen
1 naaimachine, Kerkboeken
Serviesgoed (Wed. v. Gelder, Bleekersdijk)

[in potlood:] S. Kloots v. Gelder
43a
W. Sterk,
Voorstraat 213
aangifte geschiedt
van Th. Braadbaart
koper standaard
koper vaas

wil onderzoek door bevoegde instantie
44a opgave van
Mevr. (Weis)
(Schalter) Spalter,
Spuiweg 94
beweert [bewaard] bij de familie Jas
porcelein

bij J.A. Gerritse, Toull.laan
1 of 2 schilderijen
van fam. Weiss
46 Fa. A. te Veldhuis, Kromhout 11 Het volgende Jodenbezit is bij de Fa. A. te Veldhuis,
Kromhout 11 te Dordrecht opgeslagen, t.w.

I. BRAADBAART, REEWEG 82.
Doos inhoudende:
12 zilveren lepels, 12 zilveren dessertlepels, 1 zilveren notenkraker,
1 zilveren taartenschep, 1 zilveren opener, 12 zilveren vorken en
6 zilveren messen.
[I.H. MEIJER, REEWEG 92.
1 Centrale verwarmingsketel.
S.H. MEIJER, REEWEG 82.
1 Kolenfornuis, 1 gascomfoor, 1 primusbrander, 1 tuinslang, 2 pannetjes,
1 kookpot, 2 emmers
48 Mevrouw Veringa, Voorstraat b/h Scheffersplein heeft in bezit van Hageman
?
49a Mej. J.E. Visser,
Kerkbuurt 116
Papendrecht
een vordering op
Haber Steegoversloot
f 425,-- voor bontmantel

op spoorboekje
50a D. Vogelzang,
Lange Breestr. 11 alh.
van D. v. Tijn
1 winkelstoel
1 ouderw. haartang
1 antiek aschbakje
51 Dr. W.A. Vos,
Bleekersdijk 45
Henriëtte v. Dam, heeft geld gegeven f 1200
met conditie 2 jaren te bewaren in den oorlog
helft aan de kerk
helft aan haar (niet) wil
thans in beheer bij de Joodsche Coordinatie Commissie afd. Dordt
53 J. Wisman,
Wijnstraat 62
1 koffer inhoudende
pannen, borden etc
van de familie Monasch
59 wasscherij Kuipers,
Singel 146 ?
J. v.d. Bergh, Singel 135.
Wasscherij Kuipers, Singel 146 ?
Koffer met linnegoed.
60 mej. Lachnit,
Voorstraat 208
Haagman,
Voorstraat hoek Scheffersplein
Mej. Lachnit, Voorstraat 208
Meubelair, Linnegoed, Heerencostuums, Etalagemateriaal
4 briefjes van F. 1000,-
63 zie nr. 61 - Kleinkramer, Toulonschelaan
Sieraden en goud in bezit van iemand, die
wel aangifte heeft gedaan, maar waarvan de
naam niet is opgegeven.
62 Naber,
Voorstraat 99
Familie Monasch, Voorstraat 115.
Naber, Voorstraat 99
Diverse goederen
64 D. Schriek,
Reeweg O. 19
Jos. Zadoks, Reeweg 19rood
D. Schriek, Reeweg O. 19
Diverse goederen
66 J.G. Veen,
Herradesstraat 12
Drs. B.A. Cohen
J.G. Veen, Herradesstraat 12.
Dames- en Heerenkleeding. Schoenen
67 J.G. Veen,
Herradesstraat 12
B.J. Katan
J.G. Veen, Herradesstraat 12.
Boekenkastje met vele boeken.
68 in 't Veld,
Weeshuisplein
Breemer
In 't Veld, Weeshuisplein
Haarden.
69 Sj. Vos,
Singel 10
Breemer, L.
Sj. Vos, Singel 10
Tafelzilver, Zilver specie, Geldkistje
Effecten, Joodsche Kerkboeken
Aan Eijl Schiedam opgegeven.
- Jas, Dubbeldam
(D.F.C.) + Dam,
Reeweg
Jas, Dubbeldam (D.F.C.)
Goederen van Joden
Dam, Reeweg
Goederen van Joden
- Gordijn Gordijn
Meubels voor verschillende Joden
- Hoorn,
Voorstraat
Goederen van R.S. Kleinkramer
volgens mededeeling van de Heer Hoorn
dat van Boxel Voorstraat ook goederen in bewaring hebben.

R.S. Kleinkramer
(Cassa) Kasregister bij Jansen, Voorstraat 370

(op de achterkant: allerlei getallen/berekeningen)


Laatst gewijzigd: februari 2023.